• Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy 

Miasto: ___________, dnia: __________ r. 

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta: 

Imię i nazwisko: ________________ 

Adres: ________________ 

E-mail: ________________ 

Tel: ________________ 

Przedsiębiorca: 

Nazwa: Antonina Żero biżuteria 

Adres: ul. Świtezianki 16, 91-496 Łódź 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 
OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu: 


Art. 27 ustawy o prawach konsumenta 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. 

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na: 

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________. 


Z wyrazami szacunku, 

__________________ 

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)